General conditions

Общи условия за участие в Играта и ползване на услугите, предоставяни от “Паляниця” ООД, наричани по-долу Доставчик

Настоящите Общи Условия за участие в Играта и ползване на услугите, предоставяни от Доставчика („Общите Условия”) представляват условията на договора между Доставчика и участниците в Играта, във връзка с участието им в Играта. Правилата за лични данни и поверителност, достъпни на уебсайта www.phobia.bg са неразделна част от настоящите Общи Условия.

За целите на тези Общи Условия, „Играта“ означава отборна игра на живо с решаване на поредица от загадки и пъзели, която е създадена и организирана от Доставчика в Стаята. „Стаята“ е помещението/помещенията, в които се провежда Играта, находящи се в гр. Пловдив, на ул. Райно Попович 2. Участниците в Играта се заключват в Стаята за един час, седемдесет и пет минути или за деветдесет минути. Целта е да намерят изхода от Стаята, като открият скритите предмети и разрешат поредицата от загадки. В Играта могат да участват отбори от 2-ма до 7-ма души.

Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия преди да подадете заявка за резервация на Игра и преди да участвате в Играта.

Участниците се считат за обвързани от тези Общи Условия и се задължават да ги спазват, считано от (а) момента, в който участникът, който прави резервация за Игра, маркира полето “Съгласен съм с общите условия” и подаде своята заявка за резервация или момента, в който направи резервация за Игра и заплати таксата за резервация на място – по отношение на този участник; (б) момента, в който всеки участник подпише „Декларацията за участие” преди началото на Играта – по отношение на всеки участник, подписал такава декларация. Натискането на виртуалния бутон „Готово” от участника се счита за електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което последният декларира, че е запознат с тези Общи Условия и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя тези Общи Условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи Условия на уебсайта www.phobia.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват на уебсайта за промени в Общите Условия, като Доставчика не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Общи Условия на уебсайта www.phobia.bg . Ако Общите Условия бъдат изменени след като участник е направил резервация за Игра, в отношенията му с Доставчика важат Общите Условия преди изменението им.

Всеки участник се задължава да спазва разпоредбите на тези Общи Условия. Спазването им е условие за участието му в Играта.

A. Цени

Цената за една игра в Стаята за 60 минути зависи от броя на участниците.
Общата цена за една Игра е:

2 Играча – 35 лева на човек

3 – 4 Играча – 30 лева на човек

5 – 6 Играча -25 лева на човек

Като допълнителна опция може да има 7 играча в групата, но такава игра се заплаща по 30 лв. на човек (210 лв.)

Всички цени са с включен ДДС.

B. Резервации

1. За да запазите час за Игра, отидете в секция „Резервация”, изберете си свободен ден и час и го резервирайте, като използвате онлайн системата за резервации. Тя ще ви преведе през всички необходими стъпки. За да извършите резервация, е необходимо да предоставите верни, пълни и актуални данни за: Име, телефон и имейл адрес. В процеса на резервация ще трябва да направите декларация относно Общите условия, като маркирате полето: “Съгласявам се с общите условия”.

Ако горните данни не са верни, пълни и актуални, вие носите отговорност за това и рискувате да не можете да извършите успешна резервация на Игра, или да не може да бъдете надлежно идентифициран при явяването си в часа за Игра и свързан с конкретната резервация. В този случай е възможно да ви бъде отказан достъп до Стаята и провеждането на Игра. Доставчикът не носи отговорност за това и не дължи възстановяване на таксата за резервация или цялата цена на Играта или каквато и да е компенсация.

C. Начини на плащане

Цената за Играта може да бъде заплатена по следните начини:
1. Плащане на ръка на място:
Заплащането на място може да се извърши на нашия адрес в гр. Пловдив ул. Райно Попович 2.
D. Закупуване на ваучер
За да закупите ваучер за Играта, следва да дойдете на място при нас или да ни изпратете имейл на следния адрес phobiabulgaria@gmail.com

. В имейла посочете:
– своите три имена, телефонен номер и имейл адрес;
– броя играчи, за които искате да закупите ваучер (минимум двама);
– името на човека, на когото ще подарите ваучера.

След като получим вашата заявка, ще се свържем с вас, за да ви доставим ваучера. Пазете касовата бележка и ги дайте на ползвателя на ваучера. Ваучерът може да се използва еднократно срещу предоставянето на самия ваучер и копие от тези документи преди началото на Играта.

Получателят на ваучера може да го използва, като в срока му на валидност избере желания от него ден и час за Игра и си направи резервация. Срокът на валидност на ваучера е от 1 до 3 месеца от датата на издаването му. Един ваучер може да бъде използван за заплащане само на една Игра на обозначения на ваучера брой хора.

E. Други условия

1. Преди началото на Играта всеки участник ще бъде инструктиран относно правилата за участие в Играта и правилата за безопасност.

2. Всеки участник следва да подпише декларация, в която се съгласява да спазва тези Общи Условия.

3. В Стаята и околното пространство не се пуши. Забранена е също така консумацията на храни и напитки, упойващи и наркотични вещества.

4. В Играта не се допускат участници, които са във видимо нетрезво или упоено състояние, както и участници, които проявяват агресия.

5. В Играта не се допуска внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.

6. Въпреки че сме фенове на всички животни, моля, оставете вашите домашни любимци вкъщи.

7. Стаята и пространството около нея са под постоянно видеонаблюдение. С подаването на заявка за резервация на Игра и/или с влизането в помещенията, които са под видеонаблюдение, се счита, че участниците са информирани за осъществяваното видеонаблюдение и се съгласяват с него. То е продиктувано както от естеството и принципите на Играта, така и с оглед сигурността и безопасността на участниците. Участниците също така се съгласяват видео и звукозаписите от Играта да бъдат съхранявани и обработвани от Доставчика за период от 1 година и да бъдат използвани от дружеството за статистически и маркетингови цели без ограничение на време, територия, среда, начини и средства на използване. Ако участниците не са съгласни с посоченото в предходното изречение, могат да изразят писмено несъгласието си, като подадат на място нарочна декларация.

8. Всяко лице участва в Играта на собствена отговорност и на свой риск. Всеки участник също така носи отговорност за своите лични вещи и багаж. Доставчикът не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в Играта.

9. Документите за самоличност и багажа на всеки участник в Играта могат да бъдат изискани и проверени от оператора на Стаята, както при влизане, така и при излизане от Стаята, в случай че операторът на Стаята имат съмнения за нарушаване на закона или на настоящите Общи Условия от страна на участник или с негово съдействие. Документът за самоличност на участника може да бъде също така проверен от оператора на Стаята с оглед установяване на идентичността на лицето, направило резервацията (за да не може друг да се възползва от резервацията, която сте платили вие), проверка на възрастта на участника или сверяване на данните, попълнени в декларацията по т. 2 по-горе.

10. Ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни и тъмни пространства, заключени пространства, необичайно силна или слаба светлина, внезапна светлина или звук, монотонен шум и други подобни, или страда от астма или клаустрофобия, епилепсия, сърдечни заболявания, или е в състояние на бременност, участието му в Играта не е позволено.

11. Ако здравословното състояние на участник или важни причини налагат това, Играта винаги може да бъде прекъсната и участникът да излезе от Стаята.

12. Доставчикът събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на Играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон. Дружеството няма да предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица. Повече информация относно обработването на предоставените от участниците лични данни може да бъде открита в “Политика за поверителност”, предоставени като отделен линк на уебсайта phobia.bg.

13. Доставчикът има право да изпраща на участниците в Играта автоматични електронни съобщения, свързани с резервирането на Игра, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от Доставчика услуги, промоции, промени в условията, анкетни запитвания и др.под. С приемането на тези Общи Условия участниците в Играта се съгласяват да получават търговски съобщения от Доставчика. В случай че не желаете да получавате такива търговски съобщения, следва да изпратите изричен имейл на адреса ни за контакт.

14. Загадките, включително, но не само техния външен вид, дизайн, модел, компоненти, елементи, принципи на действие и последователност на действие, сюжетът, предметите, механизмите, устройствата, обзавеждането, оборудването и интериорните решения в Стаята са плод на усилията на много хора. За да бъдат защитени техните права и техния труд, в Стаята се забранява използването на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони, всякакви други мобилни устройства, като например ipad и ipod, лаптопи, както и всякакви други записващи, заснемащи или излъчващи устройства.

15. Доставчикът напомня, че всяко записване, заснемане, копиране, възпроизвеждане, разпространение, излъчване или предаване на целите или части от интериора на Стаята или на вещите, материалите, предметите, механизмите, устройствата, оборудването и обзавеждането или загадките в Стаята без разрешение, е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Доставчикът забранява подобни действия на територията на Стаята. Дружеството предупреждава участниците, че всеки нарушител ще бъде незабавно отстранен от Стаята, задържан и предаден на органите на реда, а използваната от него техника – конфискувана от тях.

16. Всеки участник в Играта се задължава да не споделя с трети лица каквато и да е информация относно сюжета на Играта и загадките в Стаята, включително но не само, информация относно външния вид, дизайна, модела, компонентите, елементите, използваните материали, принципите на действие на механизмите, последователността на решаване на загадките и въобще каквато и да е информация относно вещите, материалите, предметите, механизмите, устройствата, оборудването и обзавеждането, находящи се в Стаята.

17. Марките, знаците и логата на Phobia, които виждате на уебсайта phobia.bg, на фейсбук страницата ни и във всички наши рекламни и промоционални материали са интелектуална собственост на Доставчика и не могат да бъдат използвани от никой по какъвто и да е начин и с каквито и да е средства, без предварителното, изрично, писмено съгласие на Доставчика за това.

18. Поради сложността на Играта в нея се допускат до участие лица, навършили 16 години. По изключение, до участие в Играта могат да бъдат допускани и лица, ненавършили 16 години, по преценка на оператора на Стаята, и ако същите са в отбор, в който има поне две пълнолетни лица. Всички играчи, ненавършили 16 години играят задължително с двама възрастни. За да участва в Играта след 22:00 ч. лице, което е навършило 16 години, но не е навършило 18-годишна възраст, трябва да бъде придружено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител в Стаята след 22:00 ч.
Доставчикът има право да откаже достъп до Стаята на лице, което следва да бъде с придружител, а такъв липсва или не отговаря на критериите за придружител, установени в предходния параграф, независимо от това дали тези лица са направили резервация или са платили цялата цена за Играта. В случаите, когато Доставчикът откаже достъп до Стаята съгласно предходното изречение, Доставчикът не дължи възстановяване на платена текса за резервация или цена за Игра или каквото и да е обезщетение на лицата, на които е отказан достъп.

19. Лицата, които не спазват или не отговарят на настоящите Общи Условия, ще бъдат помолени да напуснат Стаята, независимо дали са си направили вече резервация или са заплатили пълно участие и независимо дали Играта вече е започнала. Ако откажат да напуснат района на Стаята доброволно, лицата ще бъдат отстранени принудително от персонала на стаята или повиканите полицейски органи по предвидения за това ред. В случаите по този параграф Доставчика не дължи на напусналите или отстранени лица възстановяване на платената цена за Игра, както и каквото и да е обезщетение.

20. Без да се засяга приложимостта на императивните разпоредби на закона, отговорността на Доставчика за вреди, свързани с или произтичащи от предлаганите от дружеството услуги, включително вреди, причинени от дружеството при, по повод или във връзка с организирането и провеждането на Играта в Стаята, се ограничава до отговорност за умисъл и груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от участниците за съответните услуги (напр. такса за резервация на Стаята, цена за Игра).

21. Доставчикът не носи никаква лична или имуществена отговорност за вреди, причинени на участниците в Играта, вследствие от неправилно използване на Играта и загадките в нея или неспазване на настоящите Общи Условия.

22. Доставчикът не носи никаква отговорност за нанесени физически щети на участниците, случили се по време на Играта. Всеки участник в Играта носи отговорност за собственото си здраве и това на останалите участници и се стреми да го запази. В случай на физическа щета върху участник, причинена от падане, спъване или удряне, Доставчикът не носи отговорност.

23. Доставчикът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, както и при други обстоятелства, които не са под контрола на дружеството или които дружеството не е могло да предвиди или предотврати, и които възпрепятстват провеждането на Игра или я прекъсват (напр. природни бедствия, влошена метеорологична обстановка, стачни действия, военно положение или размирици, законодателни промени или актове на органи на власт, проблеми с достъп до Интернет, прекъсване на електрозахранването или др.под.).

24. За решаването на загадките не е нужна физическа сила, нито прилагане на силен натиск, опън или други подобни действия. Всеки участник в Играта следва да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или по друг начин вреди на елементите на Играта.

25. Доставчикът има право да предяви финансови и други претенции към участниците в Играта за нарушаване на тези Общи Условия. Доставчика има право също така да предяви финансови и други претенции към участниците в Играта за всякакви вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) в резултат на неправилно използване на елементи на Играта или в резултат на счупени, повредени, изгубени или откраднати елементи на Играта. Участниците в Играта, които са причинили тези вреди, или са способствали пряко или косвено същите да настъпят, дължат обезщетение на Доставчика. Участниците разбират и се съгласяват, че вредите на Доставчика могат да се изразят не само в разходи за възстановяване на счупения, повреден, откраднат или липсващ елемент, но и в преустановяване на работата на Стаята за неопределен период от време, в невъзможност за осъществяване на резервации или в провалени резервации или Игри на следващи участници, в заплащане на компенсации за такива провалени резервации или Игри и други подобни.

26. При устно или писмено съгласие на участниците в Играта, операторът на Стаята или друго лице от екипа на Phobia може да ги фотографира или запише на аудио/видео запис. Фотографиите, видеозаписите и аудиозаписите са собственост на Доставчика и могат да бъдат използвани от дружеството за рекламни, маркетингови и промоционални цели, включително, но не само, като бъдат копирани, възпроизвеждани, съхранявани, модифицирани, разгласени публично, публикувани и разпространявани във всякакви форми, на всякакви носители и във всякаква среда, без ограничение във време или територия, включително, но не само в печатни материали, Фейсбук, други социални мрежи, на уебсайта phobia.bg , в интернет пространството и др., без Доставчикът да дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация на заснетите или записани лица. Правата на собственост и правата на интелектуална собственост върху тези фотографии, видеозаписи и аудиозаписи принадлежат изцяло на Доставчика.

en_USEnglish